Giới thiệu phòng Khảo thí & ĐBCLGD

25 tháng 07, 2016

Nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo của Trường, Phòng khảo thí & ĐBCLGD tư vấn cho Hiệu trưởng ban hành các quyết định chuẩn hóa quy trình đánh giá kiểm tra đầu ra cùa quá trình đào tạo như thi kết thúc học phần, thi tuyển sinh và thi tốt nghiệp cá hệ đào tạo.


Phòng Khảo thí & ĐBCLGD cũng chủ trì tổ chức kiểm tra, chấm lại bài thi học phần cho sinh viên hệ đại học chính quy nhằm khắc phục những sai sót trong quá trình chấm bài, lên điểm

Top