ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 

BỘ PHẬN KHẢO THÍ - ĐBCLGD

Phòng 302 – Nhà 10

Điện thoại liên hệ: 36 280 280

                                  (máy lẻ: 5151)

Emai: khaothi-dbcl@neu.edu.vn

 

BỘ PHẬN CỐ VẤN HỌC TẬP

Phòng 306 – Nhà 10

Điện thoại liên hệ: 36 280 280

                                 (máy lẻ: 5157)

Emai: cvht.ktqd@gmail.com

 


 

 
 
fiogf49gjkf05

Thông báo V/v công bố lịch thi học kỳ hè 2016-2017 hệ Chính quy

Ngày đăng: 17/07/2017 13:58:59

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

-----------------------
Số:    924      / ĐHKTQD - QLĐT

V/v công bố  lịch thi  
học kỳ hè 2016-2017  hệ Chính quy

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  –  Tự do  – Hạnh phúc
---------------------------Hà Nội, ngày 17  tháng  7   năm 2017

 

                    Kính gửi:         

- Các Khoa, Viện, Bộ môn
- Các Đơn vị có liên quan

 

 

Căn cứ vào chương trình đào tạo và kế hoạch giảng dạy, học tập của các lớp hệ chính quy, Nhà trường công bố lịch thi học kỳ hè năm học 2016-2017 của các lớp học phần mở cho hệ Chính quy. (Lịch thi cụ thể gửi kèm theo công văn này). 
Đề nghị các Viện, Khoa, Bộ môn thông báo đến giảng viên, cố vấn học tập và sinh viên được biết và và tổ chức các công tác thi theo quy định, quy chế hiện hànhTrong trường hợp Viện, Khoa, Bộ môn không đủ cán bộ coi thi, đề nghị đơn vị báo cáo Ban Giám hiệu (qua Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục) chậm nhất 1 tuần trước ngày thi để Nhà trường bố trí.
Sinh viên nộp đơn xin hoãn thi hoặc đổi ca thi (nếu có ca thi khác trong đợt thi này) tại phòng 103, nhà 10 (gặp thầy Minh) trước thời gian diễn ra buổi thi học phần từ 1-5 ngày (không kể thứ 7, chủ nhật). Sinh viên bị trùng ca thi và không có ca thi nào thay thế cần phản ánh ngay với phòng Quản lý Đào tạo để giải quyết (gặp thầy Giang, phòng 105, nhà 10).
Nếu đơn vị có ý kiến bổ sung hoặc thay đổi  lịch thi đề nghị gửi văn bản về Nhà trường qua Phòng Quản lý Đào tạo trước ngày 22/07/2017 (liên hệ đ/c Phạm Huy Giang, phòng 105, nhà 10, Email: giangph@neu.edu.vn; điện thoại di động 0983919286).

 

Nơi nhận:
- Như đề gửi;
- Phòng KT& ĐBCLGD, P.QTTB;
- Lưu phòng TH, QLĐT.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

                            

 

PGS.TS. Phạm Hồng Chương

Lichthi_HKhe_2016_2017_2_dot2_12_07_2017_Print.xls

TRÍCH NHỮNG QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TỔ CHỨC THI, CHẤM THI, TRẢ ĐIỂM

1. Trưởng bộ môn chịu trách nhiệm duyệt đề thi theo đúng quy định về nội dung, hình thức, số lượng đề gốc và cử người chuyển đề gốc tới Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục và khảo thí để in sao theo đúng thời gian quy định trong lịch thi.
2. Trưởng bộ môn quán triệt đến cán bộ coi thi về việc tổ chức kỳ thi nghiêm túc, đúng quy chế: trong phòng thi, sinh viên không được sử dụng phương tiện thu phát, truyền tin dưới bất kỳ hình thức nào; các hình thức vi phạm quy chế cần được triệt để xử lý (có mẫu biên bản xử lý kỷ luật và trích những quy định về xử lý kỷ luật kèm theo công văn này).
3. Bộ môn chỉ tổ chức các ca thi theo đúng giờ của ca thi nhà trường đã quy định, tuyệt đối không gọi sinh viên vào phòng thi trước giờ bắt đầu của ca thi. Đối với thi trắc nghiệm trên máy tính, những trường hợp đi thi muộn quá thời gian quy định:  hệ thống tự động khóa ca thi và cho điểm không nên sinh viên sẽ phải đăng ký học lại.
4. Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng GD sẽ cử người nhận bàn giao bài thi tại giảng đường B100 (Giảng đường B)  hoặc BH-208 (nhà B trường Cao đẳng Công thương Hà Nội – 54A1 Vũ Trọng Phụng). Thời gian nhận bài thi: Ca 1: 8 giờ 30 đến 9 giờ, Ca 2: 10 giờ 30 đến 11 giờ 00;  Ca 3: từ 14 giờ 30 đến 15 giờ 00, ca 4: từ 16 giờ 30 đến 15h00. Những trường hợp đặc biệt có thay đổi về giờ giao nhận bài thicần báo trước cho Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng GD (đ/c Hoà: ĐTNB 5151; mobile: 0988630615). Tối đa 1 tuần kể từ ngày thi, các bộ môn nhận bài thi đã rọc phách tại Phòng Khảo thí  & Đảm bảo chất lượng GD để tiến hành chấm thibảo đảm thời gian chấm thi theo quy định 2470/QĐ-ĐHKTQD. Danh sách thi phải có đủ điểm 10%, 20%. Trong quá trình dồn túi, những trường hợp không đủ điểm thành phần sẽ được Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng GD để báo cáo Hiệu trưởng xử lý theo Quy chế.
5. Các bộ môn nhận danh sách thi và trả điểm thi tại phòng 1.2, nhà 10, gặp đ/c Phạm Đức Minh (ĐTNB: 5111). Các bộ môn lưu ý nộp bảng điểm cho Phòng QLĐT trước khi tiến hành nhập điểm lên hệ thống mạng quản lý đào tạo.
 6. Các Bộ môn tiến hành coi thi, chấm thi và nhập điểm lên hệ thống mạng quản lý đào tạo quy định tại công văn số 872/QLĐT ngày 24 tháng 11 năm 2008 và 2470/QĐ-KTQD ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Hiệu trưởng. Khi nhập điểm lên mạng quản lý đào tạo, Bộ môn phải nhập đầy đủ tất cả các cột điểm, tất cả các sinh viên. Nếu có những trường hợp thừa, thiếu sinh viên khi so sánh giữa danh sách thi và danh sách sinh viên trên mạng: bộ môn tổng hợp và báo phòng QLĐT để phối hợp xử lý (liên hệ đ/c Phạm Đức Minh), Bộ môn tuyệt đối không bổ sung tên sinh viên vào danh sách thi khi chưa có xác nhận của phòng QLĐT. Những sinh viên không tham dự kiểm tra giữa kỳ được nhận điểm 0 cho điểm kiểm tra; Những trường hợp sinh viên không có điểm, đều cần được bộ môn ghi rõ một trong các ký hiệu sau:
Học lại:    KO  ;  Miễn thi:      M   ;  Điểm vắng thi có phép: PH  ; Điểm vắng thi không phép:    V ; Điểm vi phạm quy chế thi:    VP

7. Đối với những học phần được tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính, sau khi kết thúc ca thi, Trưởng Bộ môn gửi bản gốc Kết quả thi máy kèm theo Danh sách thi và bảng điểm học phần (điểm 10%, 20%) cho Phòng Quản lý đào tạo và giữ lại 01 bản photo để nhập điểm thi lên mạng quản lý đào tạo của trường như đối với các môn thi tự luận (theo QĐ số 1738/QĐ-ĐHKTQD của Hiệu trưởng ký ngày 15 tháng 11 năm 2010).
8. Các khâu công việc được thanh toán theo quy chế thu chi nội bộ của nhà trường. Trưởng Bộ môn chịu trách nhiệm xác nhận để thanh toán tiền coi thi của từng học phần theo học kỳ theo đúng lịch thi đã công bố. Trường hợp có điều chỉnh về số phòng thi, đề nghị gặp đ/c Phạm Huy Giang tại phòng 105, nhà 10 để được xác nhận.
9. Thời gian của các ca thi tự luận như sau: Ca 1 từ 7 giờ 00’, ca 2 từ 9 giờ 00’ Ca 3 từ 13 giờ 00’, ca 4 từ 15 giờ 00’. Đối với các môn thi tự luận trên máy tính, vẫn thi 4 ca/1 ngày như bình thường. 
      *  Riêng thi trắc nghiệm trên máy tính: Bố trí 6 ca thi/ngày:  Ca 1 : từ 7 giờ – 8 giờ Ca 2 : 8 giờ 30 – 9 giờ 30    Ca 3: 10 giờ – 11 giờ      Ca 4 : từ 13 giờ – 14 giờ  Ca 5 : 14giờ 30 – 15 giờ 30  Ca 6 : 16 giờ – 17 giờ