ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 

BỘ PHẬN KHẢO THÍ - ĐBCLGD

Phòng 302 – Nhà 10

Điện thoại liên hệ: 36 280 280

                                  (máy lẻ: 5151)

Emai: khaothi-dbcl@neu.edu.vn

 

BỘ PHẬN CỐ VẤN HỌC TẬP

Phòng 306 – Nhà 10

Điện thoại liên hệ: 36 280 280

                                 (máy lẻ: 5157)

Emai: cvht.ktqd@gmail.com

 


 

 
 
fiogf49gjkf05

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI GIẢNG DẠY CÁC HỌC PHẦN BẰNG TIẾNG ANH HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2017-2018 (THÍ ĐIỂM)

Ngày đăng: 22/02/2017 9:25:51

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
––––––––––––––––––
Số: 186/KH-ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2017

 

KẾ HOẠCH 
TRIỂN KHAI GIẢNG DẠY CÁC HỌC PHẦN BẰNG TIẾNG ANH
HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2017-2018
(THÍ ĐIỂM) 
–––––––––––

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
            - Quyết định số 1212/QĐ-ĐHKTQD ngày 12/12/2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế quốc dân về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân;
            - Quyết định 455/QĐ-ĐHKTQD ngày 16/5/2013 của Hiệu trưởng về việc ban hành Bộ chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy của 47 chuyên ngành đào tạo theo hệ thống tín chỉ, áp dụng từ khóa 54;
            - Quyết định số 53/QĐ-ĐHKTQD ngày 12/01/2017 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định giảng dạy và học tập các học phần bằng tiếng Anh tại Trường ĐH KTQD;
            - Quyết định số 86/QĐ-ĐHKTQD ngày 16/01/2017 của Hiệu trưởng về việc giao kế hoạch công việc và dự toán chi ngân sách trường cho các đơn vị chức năng thực hiện nhiệm vụ năm 2017;
            - Kết luận của Giáo sư Hiệu trưởng tại cuộc họp ngày 11/01/2017 tại Phòng họp Gác 2, Nhà 7 về việc triển khai giảng dạy các học phần bằng tiếng Anh.

II. KẾ HOẠCH VÀ QUY TRÌNH TRIỂN KHAI

1. Xây dựng định mức thu chi  
- Chủ trì: Phòng TC-KT
- Phối hợp: Phòng QLĐT, các Bộ môn
- Thời hạn hoàn thành: trước 01/3/2017
- Sản phẩm: Dự toán thu chi cho công tác tổ chức giảng dạy

2. Tổ chức cho các Bộ môn đăng ký 
- Chủ trì: Phòng QLĐT
- Phối hợp thực hiện: các Bộ môn (các bộ môn nghiên cứu kỹ Quy định để đăng ký)
- Thời hạn hoàn thành: trước 01/3/2017
- Sản phẩm: Danh sách các học phần và giảng viên do bộ môn đăng ký
- Ghi chú: Mẫu đăng ký kèm theo Kế hoạch này
3. Khảo sát nhu cầu học tập của sinh viên
- Chủ trì: Phòng QLĐT
- Thiết kế phiếu khảo sát nhu cầu học của sinh viên trong học kỳ 1, năm học 2017-2018 (nhu cầu về các học phần được giảng dạy bằng tiếng Anh)
- Thời hạn hoàn thành: trước 10/3/2017
- Sản phẩm: Bản báo cáo kết quả khảo sát
            
4. Rà soát và trình Hiệu trưởng phê duyệt danh sách học phần 
- Chủ trì: Phòng QLĐT
- Phối hợp thực hiện: Phòng TCCB, các Bộ môn
- Thời hạn hoàn thành: trước 15/3/2017
- Sản phẩm: Danh sách các học phần và giảng viên (chính thức)

5. Bộ môn tổ chức biên soạn các tài liệu phục vụ giảng dạy
- Chủ trì: Các bộ môn
- Các tài liệu (có mẫu kèm theo Kế hoạch này):
            + Đề cương chi tiết học phần bằng tiếng Anh
            + Slide bài giảng chuẩn
- Thời hạn hoàn thành: trước 15/3/2017
- Sản phẩm nộp Trường: Bản mềm đề cương chi tiết và slide bài giảng chuẩn

6. Tổ chức tư vấn và quảng bá cho sinh viên
- Chủ trì: Phòng QLĐT
- Thời hạn hoàn thành: trước 15/5/2017 (trước học kỳ hè)
- Phối hợp thực hiện: Các Khoa/Viện; các Bộ môn; Cố vấn học tập.
- Phương thức:
            + Tổ chức các buổi tư vấn cho sinh viên: 
                        +) Đợt 1: từ ngày 02/5/2017 - 06/5/2016
                        +) Đợt 2: từ ngày 03/7/2017 - 08/7/2016
            + Tổ chức tư vấn qua facebook: từ tháng 3/2017
- Sản phẩm: Bộ tài liệu tư vấn tuyển sinh, trang tư vấn tuyển sinh

7. Tổ chức cho sinh viên đăng ký học
- Chủ trì: Phòng QLĐT
- Thời gian: Theo lịch đăng ký học học kỳ 1 năm học 2017-2018
- Các công việc:
            + Bổ sung chức năng trên phần mềm QLĐT2
            + Cập nhật danh sách các học phần cho sinh viên đăng ký
- Sản phẩm: Thời khóa biểu các học phần giảng dạy bằng tiếng Anh

8. Tổ chức giảng dạy: theo Kế hoạch giảng dạy chung của học kỳ 1 năm học 2017-2018

9. Lấy ý kiến phản hồi của sinh viên:
- Chủ trì: KT&ĐBCLGD
- Xây dựng mẫu phiếu và phương thức khảo sát
            + Nghiên cứu xây dựng mẫy phiếu và phương thức khảo sát
            + Tổ chức lấy ý kiến góp ý của các đơn vị, các bộ môn 
            + Trình Hiệu trưởng phê duyệt
- Tổ chức lấy ý kiến của người học:          
(Theo Quy định được ban hành theo Quyết định số 53/QĐ-ĐHKTQD ngày 12/01/2017)
- Sản phẩm: 
            + Mẫu phiếu lấy ý kiến
            + Báo cáo đánh giá ý kiến phản của sinh viên về công tác giảng dạy, quản lý

10. Tổng kết học kỳ 1, năm học 2017-2018
- Chủ trì: Ban Giám hiệu
- Các đơn vị tham gia: Phòng QLĐT, Phòng TC-KT, Phòng KT&ĐBCLGD, các bộ môn
- Thời gian: trước tháng 12/2017
- Sản phẩm:
            + Báo cáo tổng kết
            + Các ý kiến góp ý rút kinh nghiệm cho các học kỳ tiếp theo

Căn cứ vào Kế hoạch công việc trên, Hiệu trưởng giao cho Phòng QLĐT là đơn vị thường trực tổ chức triển khai thực hiện và yêu cầu các đơn vị, cá nhân nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng kế hoạch, quy trình đề ra. Trong quá trình triển khai công việc có vấn đề gì vướng mắc, phát sinh các đơn vị báo báo Hiệu trưởng (qua Phòng QLĐT) để kịp thời giải quyết./.

Nơi nhận:
- Hiệu trưởng (để báo cáo);
- Các đơn vị, bộ môn (để p/h thực hiện);
- Lưu P.TH, P.QLĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

 

PGS.TS. Phạm Hồng Chương

Quy dinh ve viec giang day va hoc tap cac học phan bang TA.doc