ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 

BỘ PHẬN KHẢO THÍ - ĐBCLGD

Phòng 302 – Nhà 10

Điện thoại liên hệ: 36 280 280

                                  (máy lẻ: 5151)

Emai: khaothi-dbcl@neu.edu.vn

 

BỘ PHẬN CỐ VẤN HỌC TẬP

Phòng 306 – Nhà 10

Điện thoại liên hệ: 36 280 280

                                 (máy lẻ: 5157)

Emai: cvht.ktqd@gmail.com

 


 

 
 
fiogf49gjkf05

Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra ngoại ngữ trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy của trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Ngày đăng: 02/02/2017 15:14:2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

________________

Số: 101/QĐ-ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành chuẩn đầu ra ngoại ngữ

trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy của trường Đại học Kinh tế Quốc dân

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Căn cứ Điều lệ Trư­ờng Đại học ban hành theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ t­ướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định 368/QĐ-TTg ngày 17/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân giai đoạn 2015-2017;

Căn cứ Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khung trình độ quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về việc ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ GD&ĐT về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

Căn cứ Quyết định số 557/QĐ-ĐHKTQD ngày 29/6/2012 của Hiệu trưởng về việc ban hành Bộ chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy của 16 ngành, đào tạo theo hệ thống tín chỉ, áp dụng từ khóa 54;

Căn cứ vào Biên bản cuộc họp ngày 19/01/2017 với các Khoa/Viện về việc điều chỉnh chuẩn đầu ra tiếng Anh trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân;

Xét đề nghị của các đơn vị và Trưởng phòng Quản lý đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này chuẩn đầu ra ngoại ngữ trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy đối với sinh viên của trường Đại học Kinh tế Quốc dân, cụ thể:

TT

Ngành/Chương trình

Tiếng Anh

Tiếng Pháp/Trung

1

Ngôn ngữ Anh

IELTS 6.5

A2 (HSK, DELF)

2

Các chương trình tiên tiến

IELTS 6.5

 

3

E-BBA; E-PMP

IELTS 6.0

 

4

Các chương trình chất lượng cao

IELTS 6.0

 

5

Các chương trình POHE

IELTS 6.0

A2 (HSK, DELF)

6

Các ngành khác

IELTS 5.5

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho các Quyết định trước đây về chuẩn đầu ra ngoại ngữ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Điều 3. Hiệu trưởng giao cho Trưởng phòng Quản lý đào tạo chủ trì phối hợp cùng khoa Ngoại ngữ kinh tế và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai từ khóa 59, tuyển sinh năm 2017, cụ thể:

            1. Tổ chức kiểm tra tiếng Anh đầu vào;

            2. Tổ chức tăng cường tiếng Anh cho sinh viên;

            3. Xây dựng quy định về việc học và kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ (kiểm tra tiếng Anh định kỳ; công tác xét miễn học, miễn thi cho sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định,....).

Điều 4. Trưởng khoa, Viện trưởng; Trưởng bộ môn; Trưởng phòng và Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Bộ GDĐT (để báo cáo);

- Đảng ủy, BGH (để chỉ đạo);

- Như điều 4;

- Lưu P.TH, P.QLĐT;

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

GS.TS. Trần Thọ Đạt