ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 

BỘ PHẬN KHẢO THÍ - ĐBCLGD

Phòng 302 – Nhà 10

Điện thoại liên hệ: 36 280 280

                                  (máy lẻ: 5151)

Emai: khaothi-dbcl@neu.edu.vn

 

BỘ PHẬN CỐ VẤN HỌC TẬP

Phòng 306 – Nhà 10

Điện thoại liên hệ: 36 280 280

                                 (máy lẻ: 5157)

Emai: cvht.ktqd@gmail.com

 


 

 
 
fiogf49gjkf05

Thông báo V/v công bố lịch thi kỳ 1 năm học 2016-2017 CTTT, CLC, POHE K55,56,57

Ngày đăng: 22/11/2016 7:12:8

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

------------------
Số: 1647/ĐHKTQD-TTĐTTT
V/v công bố  lịch thi kỳ 1 năm học 2016-2017
CTTT, CLC, POHE K55,56,57

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  –  Tự do  – Hạnh phúc

-------------------

                       Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi:

 - Các Khoa, Viện, Bộ môn
 - Các Đơn vị có liên quan

Căn cứ vào chương trình đào tạo và kế hoạch giảng dạy, học tập của Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE, Nhà trường công bố lịch thi kỳ 1 năm 2016-2017 của các học phần mở cho các lớp thuộc khóa 55, 56 và 57. (Lịch thi cụ thể gửi kèm theo công văn này). 

1.Đề nghị thông báo đến các Khoa, Bộ môn, giảng viên, cố vấn học tập/GVCN và sinh viên được biết và tổ chức công tác thi theo đúng quy định, quy chế hiện hành. (Các Khoa, Bộ môn tải Lịch thi trên mạng Trường theo địa chỉ: www.neu.edu.vn vào mục Thông báo hoặc vào www.aep.neu.edu.vn)/.
2.Giảng viên ra đề thi và in sao đề thi tại Phòng Khảo thí và Đảm bảo CLGD. Riêng các các môn học bằng tiếng Anh của Chương trình Tiên tiến Giảng viên nộp đề thi về Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE để Trung tâm chuyển đề gốc và in sao đề tại Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục.
3.Chế độ ra đề, chấm thi, coi thi được thanh toán theo quy định hiện hành đối với Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE. Thủ tục thanh toán đề nghị gặp đ/c Đoàn Hoài Phương tại phòng 104, nhà 14.
4.Trường hợp đặc biệt sinh viên không thể tham gia thi theo lịch đã công bố, sinh viên nộp đơn xin hoãn thi hoặc đổi ca thi (nếu có ca thi khác trong đợt thi này) cho Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE trước ngày thi 03 ngày (không tính thứ 7, chủ nhật). Sinh viên bị trùng ca thi và không có ca thi nào thay thế cần phản ánh ngay với Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE để giải quyết (gặp C. Yến, phòng 107 nhà 11).
Trong quá trình thực hiện, các đơn vị có ý kiến bổ sung hoặc thay đổi lịch thi đề nghị gửi văn bản về Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE trước ngày 25/11/2016 (liên hệ đ/c Giao Hoàng Yến, phòng 107 nhà 11, theo địa chỉ Email: giaoyen209@gmail.com; điện thoại 0919200989).

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Phòng KT& ĐBCLGD, P.QTTB
- Lưu phòng TH, TTĐTTT, CLC & POHE

HIỆU TRƯỞNG


(đã ký)
       
                      
GS.TS. Trần Thọ Đạt

Các file đính kèm:

lich thi_hk1_2016_2017_k55, 56, 57, 58(CHỈNH)(1).xls

quy trinh hoan thi chuyen ca thi, thi bo sung.doc