ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 

BỘ PHẬN KHẢO THÍ - ĐBCLGD

Phòng 302 – Nhà 10

Điện thoại liên hệ: 36 280 280

                                  (máy lẻ: 5151)

Emai: khaothi-dbcl@neu.edu.vn

 

BỘ PHẬN CỐ VẤN HỌC TẬP

Phòng 306 – Nhà 10

Điện thoại liên hệ: 36 280 280

                                 (máy lẻ: 5157)

Emai: cvht.ktqd@gmail.com

 


 

 
 
fiogf49gjkf05

Thông báo V/v: Công bố Lịch thi hết học phần hệ VB2 chính quy – Học kỳ 1 năm học 2016_2017

Ngày đăng: 07/11/2016 15:28:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

------------------

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

           

 

 

Số: 1588 /ĐHKTQD- QLĐT

 

 

(V/v: Công bố Lịch thi hết học phần hệ VB2 chính quy – Học kỳ 1  năm học 2016_2017)

 

Hà Nội, ngày  04 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửiCác Khoa, Viện, Bộ môn và các đơn vị có liên quan


            Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy, học tập hệ Văn bằng 2 hình thức chính quy khóa 26B,27A,27B, 27C và 28A. Nhà trường thông báo lịch thi hết học phần học kỳ 1 - Năm học 2016_2017 như sau: 

                                       
(có lịch thi cụ thể  kèm theo)


- Thời gian thi hết học phần: Bắt đầu từ ngày 29/11/2016 đến ngày 23/12/2016; 
Thi viết: Ca 5 bắt đầu từ 18h00; Thi trên máy: Ca 7 bắt đầu từ 18h00.
- Trưởng bộ môn chịu trách nhiệm duyệt đề thi theo đúng quy định về nội dung, hình thức, số lượng đề gốc và chuyển đề gốc tới Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục để in sao theo đúng thời gian quy định trong lịch thi.
- Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục tổ chức nhận bài thi sau khi kết thúc ca thi tại phòng nghỉ giáo viên của giảng đường thi. 
- Căn cứ vào lịch thi, đề nghị các Khoa, Viện, Bộ môn thông báo đến giảng viên, sinh viên được biết và thực hiện. Quy trình tổ chức coi thi, chấm thi hết học phần thực hiện theo quyết định số 2470/QĐ-ĐHKTQD ngày 31/12/2009 của Hiệu trưởng.
- Giảng viên giảng thông báo với sinh viên những trường hợp không được thi phải học lại và chuyển danh sách điểm kiểm tra (20%) và điểm tư cách (10%) cho Trưởng Bộ môn để làm danh sách thi kết thúc học phần.
- Việc nhập điểm học phần lên mạng Quản lý đào tạo thực hiện theo quy định tại Thông báo số 432/TB.ĐHKTQD-QLĐT ngày 27/04/2012 của Hiệu trưởng.
- Nhà trường sẽ thông báo công khai những Bộ môn nhập điểm muộn trên hệ thống QLĐT trực tuyến;
- Trong quá trình thực hiện, các Khoa, Viện, Bộ môn cần giải đáp thắc mắc xin liên hệ với bộ phận kế hoạch: đồng chíPhùng Chí Cường, phòng 105 nhà 10; 
   Điện thoại: NB 5101; DĐ 0912.068.370; Email: cuongpc@neu.edu.vn.

 

Nơi nhận:        

- Như trên
- Phòng KT&ĐBCL
- Lưu: P.QLĐT, TH.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

PGS.TS Phạm Hồng Chương